AKHIL BHARTIYA MARATHA SHIKSHAN PAISHAD'S

Rajarshi Shahu Academy, Pune

Sr. No. 103, Prashaskiya Bhawan, Shahu College Campus, Parvati, Pune- 411009.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा - २०२० MOCK Interview ; जाहिरात क्रमांक ६०/२०२१

Mock Interview Timetable

Sr. No. Candidate List Mock Interview Date
1.
13 April, 2022
2.
14 April, 2022
3.
15 April, 2022
4.
21 April, 2022
5.
22 April, 2022